Allmänna Villkor

§ 1. INLEDNING


Dessa användarvillkor gäller för MetricMediaSolutions.se. Läs noga igenom

samtliga villkor innan du går vidare. Genom att acceptera dessa villkor

samtycker du till att ingå ett juridiskt bindande avtal med Metric Media

Solutions i Blekinge med organisationsnummer 830307-3350.


Om du inte accepterar våra villkor ska samtycke inte lämnas, webbsidan och

dess tjänster kommer vid en sådan situation inte kunna användas.


Önskas ingånget avtal sägas upp kan det göras på följande sätt:

Lämnas in skriftligen antingen via e-post eller vanlig post.

Nedan angivna villkor kan komma att ändras. Innan eventuella ändringar träder i

kraft meddelas användarna enligt följande:

Vid eventuella ändringar av villkoren kommer detta att mailas ut till er angivna e-postadress.


§ 2. SYFTE


Syftet med hemsidan är e-handel enligt följande:

Försäljning av tjänster i form av hemsida, webbshop, grafiskt och fotografiskt

material.


§ 3. EGENDOMSRÄTT TILL WEBBSIDAN


Webbsidan ägs samt hanteras av Metric Media Solutions i Blekinge i

egenskap av juridisk person med säte i Karlskrona.


§ 4. ANVÄNDARVILLKOR


a) Vår hemsida och dess innehåll är tillgängligt för alla, men endast företagare kan köpa mina tjänster.


b) Det är oacceptabelt att uppträda kränkande, hotfullt, diskriminerande,

pornografiskt eller på annat sätt oanständigt på webbsidan.


c) Användarnas ytterligare skyldigheter:


Vid möjlighet att kommentera inlägg på hemsidan skall god ton hållas mot

varandra.


§ 5. IMMATERIALRÄTT


Det upphovsrättsligt skyddade material som finns tillgängligt på webbsidan får

inte användas utan tillstånd från upphovsmannen. Användarna tillåts således

inte att kopiera, distribuera, kommersiellt exploatera, reproducera eller på annat

sätt dra nytta från sådant material.


§ 6. BETALNING


Användarnas köp på hemsidan hanteras och ska betalas enligt nedan.

Vi ansvarar för all betalningshantering och debitering sker betalning via faktura med 14 dagar netto,

till vårt bankgironummer 5523-5428.


§ 7. PERSONUPPGIFTSPOLICY


a) Metric Media Solutions i Blekinge förbinder sig att följa

Dataskyddsförordningen (GDPR) vars syfte bl.a. är att skydda den enskildes

grundläggande rättigheter och friheter.


b) Personuppgifter som kommer/kan komma att behandlas


Genom att acceptera dessa användarvillkor samtycker användaren till

behandling av personuppgifter enligt följande:


Namn, telefonnummer och e-postadress kommer att hanteras via formulär.

Vid köp av tjänster hanteras även adress, konto och person och

organisations-nummer.


Känsliga personuppgifter tillåts inte samlas in och behandlas.


c) Hur personuppgifterna kommer behandlas


Personuppgifterna kommer behandlas till följande syften:

Vid köp kommer personuppgifterna tillsammans med annan angiven

information, för att kunna skriva avtal mellan dig som köpare och mig som

säljare


d) Tredje man


Användarnas personuppgifter kommer inte att lämnas ut till tredje man, om det

inte krävs p.g.a. tvingande regler, order från domstol eller för att kunna fullfölja

konsumenters köp.


e) Period som personuppgifterna kommer sparas


Personuppgifterna får endast sparas så länge det behövs för ändamålet.


f) Kryptering


Webbsidan har ett SSL-certifikat (Secure Socket Layer) som säkerställer att

användarnas personuppgifter överförs på ett säkert och konfidentiellt sätt genom

att informationen krypteras.


g) Användarnas rättigheter


Rätt till registerutdrag


Efter lämnat samtycke har användarna rätt att få ett registerutdrag med

bekräftelse på huruvida personuppgifterna är under behandling. Behandlas

personuppgifterna har användarna rätt att få tillgång till dem.

Registerutdrag begärs ut av oss på Metric Media Solutions i Blekinge.


Registerutdraget lämnas ut i skriftlig form, antingen digitalt eller på post.


Rätt till information och rätt till rättelse


Efter lämnat samtycke har användarna rätt att vända sig till Metric Media

Solutions i Blekinge för att få veta vilka personuppgifter som finns lagrade samt

få felaktiga uppgifter ändrade. Saknas någon uppgift har användarna även rätt

att komplettera dem.


Rätt till begränsning av behandling


I vissa fall kan en person, vars personuppgifter det gäller, kräva att behandlingen

av dessa ska begränsas. Så är fallet, t.ex. när personen i fråga redan begärt

rättelse p.g.a. felaktiga uppgifter. Under tiden för detta kan då även behandlingen

av de felaktiga uppgifter begränsas.


Dataportabilitet


I vissa fall har en person som lämnat ut sina personuppgifter en rätt att få dessa

flyttade till annan, exempelvis medietjänst. Den som först tagit emot personuppgifterna

ska då underlätta en sådan överflyttning.


Rätt att göra invändningar


I vissa fall har en person rätt att göra invändningar mot hur hens personuppgifter

behandlas. Detta gäller när personuppgifterna behandlas för att utföra en uppgift

av allmänt intresse, som ett led i myndighetsutövning eller efter en intresseavvägning.


Rätt till radering


Användarna har en rätt att få sina personuppgifter raderade om så önskas. Det

finns undantag då denna rättighet inskränks men i följande fall måste uppgifterna

raderas:


  • Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlats in för,
  • Om samtycket återkallas,
  • Om personuppgifterna används för direktmarknadsföring och användaren
  • motsätter sig det,
  • Om de inte finns berättigade skäl som väger tyngre än den enskildes
  • intresse att radera informationen,
  • Om personuppgifterna har behandlats olagligt,
  • Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet,


Önskar en användare få sina personuppgifter raderade ska hen kontakta oss på

antingen telefon eller e-post.


§ 8. COOKIES


MetricMediaSolutions.se använder sig av cookies. Detta innebär att information

kan komma att lagras i användarnas webbläsare när de besöker webbsidan.

Syftet med detta är att webbsidan ska känna igen en användares dator, föra

statistik och i sin tur förbättra användarupplevelsen.


En cookie är en liten textfil som gör det möjligt att identifiera en användares

kommunikationsmedel utan att lagra personuppgifter. Det finns två olika typer av

cookies, tidsbegränsade och sessionscookies. Tidsbegränsade cookies sparas

under en längre tid och kan t.ex. användas för att visa användaren sådant

innehåll som tidigare missats.


Sessionscookies raderas när webbsidan / webbläsaren stängs ned.

Denna typ av cookies kan lagra information såsom valt språk och medför att användare

inte behöver välja om detta på nytt varje gång hen klickar sig vidare på webbsidan.

Det förekommer även tredje mans cookies på webbsidan, d.v.s. cookies som är placerade

av utomstående part. Cookies används på hemsidan till följande syfte/-n:


För att kunna ge en bra användarupplevelse för dig som besökare, för

statistik samt för chatbot.


Användaren måste aktivt acceptera att ta emot cookies. Lämnas ingen accept

kan användaren stöta på problem på MetricMediaSolutions.se. En person som

önskar undvika cookies eller vill bli varnad innan de lagras kan ändra detta själv i

inställningarna på sin enhet.


§ 9. ANVÄNDARES AVTALSBROTT


En användare som bryter mot vad som framgår av dessa användarvillor hanteras

enligt följande:


  • Nekas användning av tjänsten.


§ 10. FRISKRIVNING & ANSVARSBEGRÄNSNING


Metric Media Solutions i Blekinge som äger hemsidan, MetricMediaSolutions.se,

friskriver sig från följande juridiska ansvar:

Ansvar som ligger hos tredjepart, t.ex webbhotell, vid fall av förlust av data

eller att server inte är uppe av någon anledning. Det material som publiceras

på eran hemsida efter att jag överlämnat den till er.


§ 11. JURISDIKTION


Hemsidan, MetricMediaSolutions.se, drivs från Sverige och användarvillkoren

styrs av svensk lag.


§ 12. KONTAKT


Vid frågor som rör hemsidan och dess innehåll nås vi via e-post

Hej@MetricMediaSolutions.se eller över telefon +46709457600.


Telefontider: Måndag – Fredag 09-16
Nyhetsbrev


Villkor


Vi respekterar din personliga integritet och kommer därför enbart att skicka information som rör vår verksamhet. Läs mer i vår GDPR-policy


Allmänna villkor

GDPR-policy

Sociala Medier


Vi använder oss av ’kakor’ för att förbättra användarupplevelsen. Du kan läsa mer om hur din data behandlas här i vår GDPR-policy.